zirsigari

حسین محسنی

حسين محسني

چشمهای ما

تصویر روز های شقاوتند

و تو  ای رود هرزه که از میان ما می گذری

پیاله ای بنوشانمان و

بی باور جاریمان کن

...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream Like A Dream