zirsigari

چنین بیدار و دریاوار

چنین بیدار و دریاوار

درین شب‌ها

که گل از برگ و

برگ از باد و

باد از ابر و

ابر از خویش می‌ترسد

و پنهان می‌کند هر چشمه‌ای سر و سرودش را

درین آفاق ظلمانی

چنین بیدار و دریاوار

تویی تنها که می‌خوانی.

“محمدرضا شفیعی کدکنی”

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream