zirsigari

:O

:O

به قیمت شادی احمقانه طفلی ,

در حال فنا…

به مانند ما…!

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream