zirsigari

سرنوشت؟

سرنوشت؟

آن روز ها من خلیجی بودم و تو کویری

که تلاقی مان را , رشته کوه های جهل و تعصب مسدود کرد…

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream