zirsigari

“کا”گرافی ۳

سرزمین سوخته من با آفتاب سوزان و صورت های چروک خورده و ابروان خمیده.پشت این لبخندها, دریای درد ایرانی بودن طوفانیست

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream