zirsigari

عبور

عبور

چشمهای ما
تصویر روز های شقاوتند
و تو ای رود هرزه که از میان ما می گذری
پیاله ای بنوشانمان و
بی باور جاریمان کن

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream