zirsigari

پیغامبر دیوانه

پیغامبر دیوانه

نکند باز دیرتر باشد

وعده ای از خیال و تب باشد

نکند او که نامش از ازل است

خواب تاریک و بی ثمر باشد

نکند روزهای رفته که مرد

گذر دوزخ از طرب باشد

نکند ناکجای ناپیدا

خواب سنگین شهرور باشد

نکند کوچه ای که باران داشت

قاب عکسی شبیه من باشد

نکند روی وزن سقوط

خط بی جان من ,گرم باشد

آتشی کو به جان ما افتاد

نکند کفر رود غم باشد

چشم آن زاهدان بی بنیاد

نکند رسم عاشقی بلد باشد

نکند دوزخی شویم و نفیر

زانکه پیمانه مان همیشه لب باشد

داد بر باد دین ما را باد

نکند توبه بی اثر باشد

نکند آفریدگار پاک نهاد

شرک و تردید را بلد باشد

(ر.م)

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream