zirsigari

پرده برانداز و بزن ساز نو

پرده برانداز و بزن ساز نو

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد

و آن را به دو حرف مختصر خواهم کرد

با عشق تو در خاک نهان خواهم شد

با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد

“ابو سعید ابوالخیر”

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream