zirsigari

بچه های ایران

بچه های ایران

جخ امروز

از مادر نزاده ام

نه

عمر جهان بر من گذشته است.

نزدیک ترین خاطره ام خاطره قرن هاست

بارها به خون مان کشیدند

به یادار آر

و تنها دستاورد کشتار

نانپاره ی بی قاتق سفره ی بی برکت ما بود.

اعراب فریبم دادند

برج موریانه را به دستان پر پینه ی خویش بر ایشان در گشودم

مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند.

نماز گزاردم و قتل عام شدم

که رافضیم دانستند.

نماز گزاردم و قتل عام شدم

که قرمطیم دانستند

آنگاه قرار نهادند که ما و برادران مان یکدیگر را بکشیم و این کوتاه ترین طریق وصول به بهشت بود!

به یاد آر

که تنها دستاورد کشتار

جلپاره ی بی قدر عورت ما بود.

خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد

تو را و مرا گردن زدند.

سفاهت من چنگیزیان را آواز داد

تو را و همگان را گردن زدند.

یوغ ورزا برگردن مان نهادند

گاوآهن برما بستند

بر گردمان نشستند

و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند

که بازماندگان را هنوز از چشم

خونابه روان است.

کوچ غریب را به یاد آر

از غربتی به غربت دیگر

تا جست و جوی ایمان تنها فضیلت ما باشد.

به یاد آر :

تاریخ ما بیقراری بود

نه باوری

نه وطنی

نه

جخ امروز

از مادر نزاده ام

(احمد شاملو)

حسين محسني ...  اهواز شهر بی نفس اهواز شهر بی نفس  برقص Dream