zirsigari

آسمان

عبور بهارا into sun مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو آرامش از من نمیبینی اثر شیدایی وهمی از جنس کارون ماه قدر طوفان خاک  در اهواز توهم آبی برای فرهنگ حقیقت عزیز