zirsigari

اسفند ۱۳۸۷

پرده بگردان و بزن ساز نو into sun جاده مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو