zirsigari

رضا محسنی

Swampy Football In the dark شخطئه The lonely shepherd The last cigarette بچه ها این نقشه جغرافیاست ? Hope summer overture خاک خورشید خاک خورشید -۲ خاک خورشید -۱ ای صبا رو سبک بال شیرین بهار “کا”گرافی ۴ “کا”گرافی ۳ “کا” گرافی ۲ “کا” گرافی ۱ Circular Exploitation فردوسی و موافقان دولت من اینک رخت بربستم تالاب شادگان سرنوشت؟ غروب چمن عبور تلخ :O چنین بیدار و دریاوار سبز مرغ فکر بچه های ایران ۲ بچه های ایران سپیا در آغوش تناقض بهارا پرده برانداز و بزن ساز نو نخود صامت پرده بگردان و بزن ساز نو into sun جاده مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو شاعران دوایی ۲ کودک درون زیگورات آرامش خواجو در برف سفری به گاو میش آباد تولدِ لولو از من نمیبینی اثر کابوس ِ یادگار تالاب شادگان ۳ تالاب شادگان۱ شیدایی سفری به درون ۱ به کجا می روم آخر…؟ روزگار آلوده FANCY وهمی از جنس کارون رضا چاچا طوفان خاک  در اهواز شاعران دوایی در خیال قصه همین بود… روزای روشن خداحافظ پیغامبر دیوانه HIH توهم آبی خلصه نور برده آفتاب گلدان تنهایی گاو میش آباد غروب  از نوع اهوازی پائیز from hell برای فرهنگ حقیقت عزیز توهم توطئه سرخوشان کـــــا